Διάθεση πίστωσης για την Πολιτική Πυροπροστασία ψήφισε ο Δήμος Αγράφων

Θα προσληφθούν 3 εποχιακοί χειριστές μηχανημάτων

Ο Δήμος Αγράφων, λόγω έλλειψης παρουσίας κλιμακίου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με αποτέλεσμα τη μη έγκαιρη αντιμετώπιση πιθανών πυρκαγιών, αποφάσισε ομόφωνα να προβεί σε κάποιες καίριες κινήσεις ώστε να μην μείνει απροστάτευτη η περιοχή ενόψει καλοκαιριού.

Ενέκρινε, λοιπόν, την έναρξη των διαδικασιών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για τα εξής :

1. την αγορά ενός αγροτικού οχήματος 4χ4 με δύο αποσπώμενες υπερκατασκευές (Αυτόνομο πυροσβεστικό σύστημα και Λεπίδα αποχιονισμού)

2. την πρόσληψη τριών(3) ατόμων εποχικού προσωπικού για την κάλυψη Κατεπειγουσών Αναγκών στην Πυρασφάλεια – Πυροπροστασία, και συγκεκριμένα: ενός(1) χειριστή μηχανήματος έργου (διαμορφωτή γαιών- GRADER), ενός(1) χειριστή μηχανήματος έργου (φορτωτή), ενός οδηγού αυτοκινήτου.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα είπε τα εξής:

«Με το αρίθμ.13492/26-04-2017(ΨΠΝ3465ΧΘ7-3ΡΥ) έγγραφό του Τμήματος Επιχορηγήσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα «Κατανομή ποσού ύψους 16.910.000,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017 στους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας», κατανέμεται ποσό 61.000,00€. Ειδικότερα, με το ανωτέρω ποσό οι Δήμοι μπορούν να χρηματοδοτήσουν ενέργειες όπως: α) εκτέλεση προγραμμάτων προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης για τη μείωση του κινδύνου, σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας (άλση, πάρκα, κατασκηνώσεις, κλπ) αρμοδιότητάς τους, β) απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης που ενεργείται για τους ίδιους λόγους από ιδιοκτήτες σε περιβάλλοντες χώρους κατοικιών και οικοπεδικές εκτάσεις (Πυρ. Διάταξη 4/2012, Ν.3852/2010, αρθ.94 παρ.1), εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων, γ) εκτέλεση έργων και εργασιών προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης από τους Δήμους καθ' υπόδειξη και συνεργασία με τις κατά τόπους αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες κυρίως στη ζώνη μίξης δασών - πόλεων και οικισμών για λόγους αντιπυρικής προστασίας των πολεοδομικών τους συγκροτημάτων, δ) συμβολή των Δήμων στη συντήρηση και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου, σε συνεργασία με τις κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες ε) υλοποίηση προληπτικών μέτρων που αποβλέπουν στην αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών από τη λειτουργία χώρων ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων (παράγραφος 4 του άρθρου 7 της Πυροσβεστικής Διάταξης 9Α/2005), στ) ενίσχυση εθελοντικών δράσεων σε επίπεδο ΟΤΑ Α' βαθμού, ζ) θέματα εξοπλισμού (π.χ. βυτιοφόρα, γεννήτριες, ασύρματοι κλπ), η) λειτουργικά έξοδα (καύσιμα, υπερωρίες προσωπικού κλπ) και θ) κάλυψη δαπανών μίσθωσης οχημάτων ή μηχανημάτων προς ενίσχυση του έργου της καταστολής ή της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

Στα πλαίσια της ως άνω επιχορήγησης, προτείνω όπως ο Δήμος προβεί στις εξής ενέργειες:

1. Στην αγορά ενός αγροτικού οχήματος 4χ4 με δύο αποσπώμενες υπερκατασκευές ήτοι: Αυτόνομο πυροσβεστικό σύστημα και Λεπίδα αποχιονισμού

2. Στην πρόσληψη τριών(3) ατόμων εποχικού προσωπικού για την κάλυψη Κατεπειγουσών Αναγκών στην Πυρασφάλεια – Πυροπροστασία, και συγκεκριμένα:

ενός(1) χειριστή μηχανήματος έργου (διαμορφωτή γαιών- GRADER), ενός(1) χειριστή μηχανήματος έργου (φορτωτή), ενός οδηγού αυτοκινήτου».

 

 

Κατηγορία: